03 201 00 12

Situering van de Rentmeester

Ongeveer 50% van het nationaal vastgoed-patrimonium is bestemd voor verhuring. In een tijdperk waarin de private huurwetgeving steeds ingewikkelder wordt, de handels-huurwetgeving en de pachtwet dermate complex zijn, de inning van huurgelden steeds moeilijker worden en het verhuren aan solvabele huurders steeds meer inspanningen vereist, is het de taak van de professionele beheerder, in het vakjargon een " rentmeester " genoemd, u van deze zorgen en administratie te ontlasten. Het is van kapitaal belang dat enerzijds de investeringswaarde van het pand voor de toekomst gevrijwaard wordt en anderzijds een optimaal huurrendement wordt verkregen.